ผลการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564

"Dok Kham Tai-Satit Model"


information system for increase
efficiency of active tuberculosis screening
[Overall]สรุปผลการดำเนินการคัดกรอง update ณ วันที่ : 2021-04-16: 00:13:55
ACTIVE
เป้าหมาย : 13,919 ราย
ผลงาน : 9,381 ราย
PASSIVE
เป้าหมาย : 24,081 ราย
ผลงาน : 17,731 ราย
ACTIVE + PASSIVE
เป้าหมาย : 38,000 ราย
ผลงาน : 27,112 ราย
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม ACTIVE] : update ณ วันที่ : 2021-04-16: 00:13:55
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม ACTIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ARV 2,942 2,319 78.82 147 6.34 147 6.34 0 0.00 0 0.00
มีภาวะไตวาย 1,467 1,160 79.07 87 7.50 87 7.50 0 0.00 3 0.26
บุคลากรสาธารณสุข 2,627 2,337 88.96 9 0.39 9 0.39 0 0.00 1 0.04
ผู้เสพติดสุรา 1,224 510 41.67 21 4.12 21 4.12 0 0.00 2 0.39
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 3 ปี 5,021 2,773 55.23 107 3.86 107 3.86 0 0.00 15 0.54
ต่างด้าวขึ้นทะเบียน 263 117 44.49 16 13.68 16 13.68 0 0.00 0 0.00
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 1 ปี 375 165 44.00 12 7.27 12 7.27 0 0.00 0 0.00
รวม 13,919 9,381 67.40 399 4.25 399 4.25 0 0.00 21 0.22
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม PASSIVE] : update ณ วันที่ : 2021-04-16: 00:13:55
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม PASSIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน อายุ 60+ 13,254 10,095 76.17 220 2.18 220 2.18 0 0.00 19 0.19
COPD อายุ 60+ 1,867 1,438 77.02 161 11.20 161 11.20 0 0.00 5 0.35
ผู้อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ 1,656 1,646 99.40 1 0.06 1 0.06 0 0.00 8 0.49
BMI<18.5 อายุ 60+ 7,220 4,471 61.93 282 6.31 282 6.31 0 0.00 29 0.65
ผู้สมัครใจคัดกรอง 84 81 96.43 7 8.64 7 8.64 0 0.00 0 0.00
รวม 24,081 17,731 73.63 671 3.78 671 3.78 0 0.00 61 0.34
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่มอื่นๆ ] : update ณ วันที่ : 2021-04-16: 00:13:55
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มอื่นๆ ] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดย้อนหลังมากกว่า 3 ปี 3,883 1,000 25.75 42 4.20 42 4.20 0 0.00 10 1.00
ผู้สูงอายุ>=60 ปี NO BMI 33,869 6,347 18.74 153 2.41 153 2.41 0 0.00 25 0.39
OLD TB 3,113 1,666 53.52 189 11.34 189 11.34 0 0.00 12 0.72
ผู้สูงอายุ BMI> 18.5 43,767 14,322 32.72 605 4.22 605 4.22 0 0.00 50 0.35
รวม 84,632 23,335 27.57 989 4.24 989 4.24 0 0.00 97 0.42
[Report-001] ผลการคัดกรอง CXR (ACTIVE & PASSIVE) จำแนกรายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-04-16: 00:13:55 ;
[Report-002] ผลการคัดกรอง CXR จำแนกรายกลุ่มเสี่ยง update ณ วันที่ :2021-04-16: 00:13:55
[Report-003] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE update ณ วันที่ : 2021-04-16: 00:13:55
[Report-004] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม PASSIVE update ณ วันที่ : 2021-04-16: 00:13:55
[Report_tb] จำนวนผู้ป่วย TB รายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-04-16: 00:13:55
อำเภอ จำนวน ชาย หญิง
โรงพยาบาลพะเยา 89 63 26
โรงพยาบาลเชียงคำ 77 52 25
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 66 47 19
โรงพยาบาลจุน 48 26 22
โรงพยาบาลปง 33 20 13
โรงพยาบาลแม่ใจ 19 11 8
โรงพยาบาลเชียงม่วน 12 7 5
โรงพยาบาลพะเยาราม 11 7 4
โรงพยาบาลภูซาง 4 4 0
รวม 359 237 122