ผลการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565

"Dok Kham Tai-Satit Model"


information system for increase
efficiency of active tuberculosis screening
[Overall]สรุปผลการดำเนินการคัดกรอง update ณ วันที่ : 2021-12-06: 12:36:20
ACTIVE
เป้าหมาย : 0 ราย
ผลงาน : 0 ราย
PASSIVE
เป้าหมาย : 14,976 ราย
ผลงาน : 2,097 ราย
ACTIVE + PASSIVE
เป้าหมาย : 14,976 ราย
ผลงาน : 2,097 ราย
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม ACTIVE] : update ณ วันที่ : 2021-12-06: 12:36:20
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม ACTIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม PASSIVE] : update ณ วันที่ : 2021-12-06: 12:36:20
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม PASSIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่มอื่นๆ ] : update ณ วันที่ : 2021-12-06: 12:36:20
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มอื่นๆ ] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
[Report-001] ผลการคัดกรอง CXR (ACTIVE & PASSIVE) จำแนกรายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-12-06: 12:36:20 ;
[Report-002] ผลการคัดกรอง CXR จำแนกรายกลุ่มเสี่ยง update ณ วันที่ :2021-12-06: 12:36:20
[Report-003] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE update ณ วันที่ : 2021-12-06: 12:36:20
[Report-004] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม PASSIVE update ณ วันที่ : 2021-12-06: 12:36:20
[Report_tb] จำนวนผู้ป่วย TB รายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-12-06: 12:36:20
อำเภอ จำนวน ชาย หญิง
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 8 7 1
โรงพยาบาลพะเยา 8 4 4
โรงพยาบาลเชียงคำ 7 4 3
โรงพยาบาลจุน 4 3 1
โรงพยาบาลภูซาง 2 1 1
โรงพยาบาลเชียงม่วน 1 0 1
โรงพยาบาลแม่ใจ 1 1 0
โรงพยาบาลพะเยาราม 1 0 1
โรงพยาบาลปง 1 1 0
โรงพยาบาลภูกามยาว 1 1 0
รวม 34 22 12