ผลการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564

"Dok Kham Tai-Satit Model"


information system for increase
efficiency of active tuberculosis screening
[Overall]สรุปผลการดำเนินการคัดกรอง update ณ วันที่ : 2021-06-22: 08:41:36
ACTIVE
เป้าหมาย : 13,465 ราย
ผลงาน : 9,618 ราย
PASSIVE
เป้าหมาย : 23,901 ราย
ผลงาน : 18,707 ราย
ACTIVE + PASSIVE
เป้าหมาย : 37,366 ราย
ผลงาน : 28,325 ราย
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม ACTIVE] : update ณ วันที่ : 2021-06-22: 08:41:36
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม ACTIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ARV 2,942 2,357 80.12 152 6.45 152 6.45 0 0.00 0 0.00
มีภาวะไตวาย 1,428 1,180 82.63 98 8.31 98 8.31 0 0.00 3 0.25
บุคลากรสาธารณสุข 2,627 2,341 89.11 14 0.60 14 0.60 0 0.00 2 0.09
ผู้เสพติดสุรา 837 522 62.37 26 4.98 26 4.98 0 0.00 2 0.38
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 3 ปี 4,995 2,917 58.40 116 3.98 116 3.98 0 0.00 17 0.58
ต่างด้าวขึ้นทะเบียน 249 118 47.39 16 13.56 16 13.56 0 0.00 0 0.00
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 1 ปี 387 183 47.29 14 7.65 14 7.65 0 0.00 0 0.00
รวม 13,465 9,618 71.43 436 4.53 436 4.53 0 0.00 24 0.25
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม PASSIVE] : update ณ วันที่ : 2021-06-22: 08:41:36
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม PASSIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน อายุ 60+ 13,229 10,662 80.60 254 2.38 254 2.38 0 0.00 20 0.19
COPD อายุ 60+ 1,843 1,502 81.50 184 12.25 184 12.25 0 0.00 6 0.40
ผู้อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ 1,656 1,646 99.40 1 0.06 1 0.06 0 0.00 8 0.49
BMI<18.5 อายุ 60+ 7,089 4,816 67.94 362 7.52 362 7.52 0 0.00 37 0.77
ผู้สมัครใจคัดกรอง 84 81 96.43 7 8.64 7 8.64 0 0.00 0 0.00
รวม 23,901 18,707 78.27 808 4.32 808 4.32 0 0.00 71 0.38
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่มอื่นๆ ] : update ณ วันที่ : 2021-06-22: 08:41:36
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มอื่นๆ ] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดย้อนหลังมากกว่า 3 ปี 3,881 1,068 27.52 50 4.68 50 4.68 0 0.00 10 0.94
ผู้สูงอายุ>=60 ปี NO BMI 33,868 7,187 21.22 189 2.63 189 2.63 0 0.00 28 0.39
OLD TB 3,113 1,715 55.09 205 11.95 205 11.95 0 0.00 12 0.70
ผู้สูงอายุ BMI> 18.5 43,763 16,632 38.00 720 4.33 720 4.33 0 0.00 56 0.34
รวม 84,625 26,602 31.44 1,164 4.38 1,164 4.38 0 0.00 106 0.40
[Report-001] ผลการคัดกรอง CXR (ACTIVE & PASSIVE) จำแนกรายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-06-22: 08:41:36 ;
[Report-002] ผลการคัดกรอง CXR จำแนกรายกลุ่มเสี่ยง update ณ วันที่ :2021-06-22: 08:41:36
[Report-003] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE update ณ วันที่ : 2021-06-22: 08:41:36
[Report-004] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม PASSIVE update ณ วันที่ : 2021-06-22: 08:41:36
[Report_tb] จำนวนผู้ป่วย TB รายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-06-22: 08:41:36
อำเภอ จำนวน ชาย หญิง
โรงพยาบาลเชียงคำ 112 74 38
โรงพยาบาลพะเยา 105 70 35
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 87 60 27
โรงพยาบาลจุน 53 30 23
โรงพยาบาลปง 39 26 13
โรงพยาบาลแม่ใจ 24 13 11
โรงพยาบาลเชียงม่วน 18 9 9
โรงพยาบาลพะเยาราม 14 10 4
โรงพยาบาลภูซาง 10 8 2
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 1 1 0
รวม 463 301 162