ผลการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565

"Dok Kham Tai-Satit Model"


information system for increase
efficiency of active tuberculosis screening
สรุปผลการดำเนินการคัดกรอง update ณ วันที่ : 2022-07-04: 16:03:18
ผู้สัมผัสใกล้ชิดย้อนหลัง 2 ปี
เป้าหมาย : 3,738 ราย
ผลงาน : 786 ราย
กลุ่มติดสุรา(ในคลินิกบำบัดฯ)
เป้าหมาย : 440 ราย
ผลงาน : 244 ราย
ผู้ติดเชื้อ HIV
เป้าหมาย : 1,755 ราย
ผลงาน : 1,531 ราย
. CKD stage 4-5 อายุมากกว่า 60 ปี และมี BMI< 18.5
เป้าหมาย : 387 ราย
ผลงาน : 226 ราย
COPD อายุมากกว่า 60 ปี และมี BMI< 18.5
เป้าหมาย : 666 ราย
ผลงาน : 468 ราย
DM อายุมากกว่า 60 ปี และมี BMI< 18.5
เป้าหมาย : 2,807 ราย
ผลงาน : 1,384 ราย
[Report-001] ผลการคัดกรอง CXR จำแนกรายอำเภอ update ณ วันที่ : 2022-07-04: 16:03:18 ;
[Report-002] ผลการคัดกรอง CXR จำแนกรายกลุ่มเสี่ยง update ณ วันที่ :2022-07-04: 16:03:18
[Report_tb] จำนวนผู้ป่วย TB รายอำเภอ update ณ วันที่ : 2022-07-04: 16:03:18
อำเภอ จำนวน ชาย หญิง
โรงพยาบาลพะเยา 118 76 42
โรงพยาบาลเชียงคำ 75 49 26
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 56 46 10
โรงพยาบาลจุน 41 29 12
โรงพยาบาลปง 24 19 5
โรงพยาบาลพะเยาราม 18 14 4
โรงพยาบาลเชียงม่วน 11 9 2
โรงพยาบาลแม่ใจ 9 8 1
โรงพยาบาลภูซาง 6 4 2
โรงพยาบาลภูกามยาว 5 4 1
รวม 363 258 105