ผลการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564

"Dok Kham Tai-Satit Model"


information system for increase
efficiency of active tuberculosis screening
[Overall]สรุปผลการดำเนินการคัดกรอง update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
ACTIVE
เป้าหมาย : 13,953 ราย
ผลงาน : 8,336 ราย
PASSIVE
เป้าหมาย : 24,507 ราย
ผลงาน : 11,480 ราย
ACTIVE + PASSIVE
เป้าหมาย : 38,460 ราย
ผลงาน : 19,816 ราย
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม ACTIVE] : update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม ACTIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ARV 2,942 2,096 71.24 127 6.06 127 6.06 0 0.00 0 0.00
มีภาวะไตวาย 1,401 955 68.17 66 6.91 66 6.91 0 0.00 2 0.21
บุคลากรสาธารณสุข 2,658 2,232 83.97 7 0.31 7 0.31 0 0.00 1 0.04
ผู้เสพติดสุรา 1,203 408 33.92 16 3.92 16 3.92 0 0.00 2 0.49
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 3 ปี 5,158 2,460 47.69 83 3.37 83 3.37 0 0.00 12 0.49
ต่างด้าวขึ้นทะเบียน 244 66 27.05 1 1.52 1 1.52 0 0.00 0 0.00
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 1 ปี 347 119 34.29 10 8.40 10 8.40 0 0.00 0 0.00
รวม 13,953 8,336 59.74 310 3.72 310 3.72 0 0.00 17 0.20
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม PASSIVE] : update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม PASSIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน อายุ 60+ 13,270 6,211 46.80 132 2.13 132 2.13 0 0.00 14 0.23
COPD อายุ 60+ 1,884 1,096 58.17 106 9.67 106 9.67 0 0.00 4 0.36
ผู้อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ 1,657 1,647 99.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.49
BMI<18.5 อายุ 60+ 7,644 2,477 32.40 136 5.49 136 5.49 0 0.00 21 0.85
ผู้สมัครใจคัดกรอง 52 49 94.23 6 12.24 6 12.24 0 0.00 0 0.00
รวม 24,507 11,480 46.84 380 3.31 380 3.31 0 0.00 47 0.41
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่มอื่นๆ ] : update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มอื่นๆ ] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดย้อนหลังมากกว่า 3 ปี 3,901 794 20.35 34 4.28 34 4.28 0 0.00 9 1.13
ผู้สูงอายุ>=60 ปี NO BMI 34,113 4,064 11.91 87 2.14 87 2.14 0 0.00 22 0.54
OLD TB 3,144 1,415 45.01 149 10.53 149 10.53 0 0.00 10 0.71
ผู้สูงอายุ BMI> 18.5 43,943 9,846 22.41 364 3.70 364 3.70 0 0.00 45 0.46
รวม 85,101 16,119 18.94 634 3.93 634 3.93 0 0.00 86 0.53
[Report-001] ผลการคัดกรอง CXR (ACTIVE & PASSIVE) จำแนกรายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30 ;
[Report-002] ผลการคัดกรอง CXR จำแนกรายกลุ่มเสี่ยง update ณ วันที่ :2021-01-25: 23:56:30
[Report-003] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
[Report-004] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม PASSIVE update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
[Report_tb] จำนวนผู้ป่วย TB รายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-01-25: 23:56:30
อำเภอ จำนวน ชาย หญิง
โรงพยาบาลพะเยา 53 36 17
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 44 29 15
โรงพยาบาลเชียงคำ 34 21 13
โรงพยาบาลจุน 26 15 11
โรงพยาบาลปง 15 11 4
โรงพยาบาลแม่ใจ 14 8 6
โรงพยาบาลเชียงม่วน 6 5 1
โรงพยาบาลพะเยาราม 5 2 3
รวม 197 127 70