ผลการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564

"Dok Kham Tai-Satit Model"


information system for increase
efficiency of active tuberculosis screening
[Overall]สรุปผลการดำเนินการคัดกรอง update ณ วันที่ : 2021-09-25: 01:11:11
ACTIVE
เป้าหมาย : 9,708 ราย
ผลงาน : 6,536 ราย
PASSIVE
เป้าหมาย : 23,903 ราย
ผลงาน : 17,475 ราย
ACTIVE + PASSIVE
เป้าหมาย : 33,611 ราย
ผลงาน : 24,011 ราย
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม ACTIVE] : update ณ วันที่ : 2021-09-25: 01:11:11
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม ACTIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ARV 1,637 1,270 77.58 147 11.57 147 11.57 0 0.00 0 0.00
มีภาวะไตวาย 961 779 81.06 80 10.27 80 10.27 0 0.00 0 0.00
บุคลากรสาธารณสุข 1,404 1,251 89.10 4 0.32 4 0.32 0 0.00 1 0.08
ผู้เสพติดสุรา 824 517 62.74 27 5.22 27 5.22 0 0.00 3 0.58
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 3 ปี 4,378 2,475 56.53 94 3.80 94 3.80 0 0.00 12 0.48
ต่างด้าวขึ้นทะเบียน 236 106 44.92 16 15.09 16 15.09 0 0.00 0 0.00
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดรายใหม่ 1 ปี 268 138 51.49 12 8.70 12 8.70 0 0.00 0 0.00
รวม 9,708 6,536 67.33 380 5.81 380 5.81 0 0.00 16 0.24
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่ม PASSIVE] : update ณ วันที่ : 2021-09-25: 01:11:11
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่ม PASSIVE] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน อายุ 60+ 13,137 10,321 78.56 308 2.98 308 2.98 0 0.00 23 0.22
COPD อายุ 60+ 1,769 1,467 82.93 206 14.04 206 14.04 0 0.00 6 0.41
ผู้อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ 883 878 99.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.57
BMI<18.5 อายุ 60+ 8,073 4,770 59.09 457 9.58 457 9.58 0 0.00 41 0.86
ผู้สมัครใจคัดกรอง 41 39 95.12 5 12.82 5 12.82 0 0.00 0 0.00
รวม 23,903 17,475 73.11 976 5.59 976 5.59 0 0.00 75 0.43
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคัดกรอง [กลุ่มอื่นๆ ] : update ณ วันที่ : 2021-09-25: 01:11:11
กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มอื่นๆ ] จำนวน CXR ตรวจเสมหะ ส่งตรวจ xpert วินิจฉัย ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง
จำนวน % ผิดปกติ % จำนวน % จำนวน % วัณโรค ที่ได้รับการคัดกรอง
ผู้สัมผัสวัณโรคปอดย้อนหลังมากกว่า 3 ปี 3,682 1,093 29.68 55 5.03 55 5.03 0 0.00 9 0.82
ผู้สูงอายุ>=60 ปี NO BMI 24,969 6,847 27.42 210 3.07 210 3.07 0 0.00 27 0.39
OLD TB 2,992 1,707 57.05 235 13.77 235 13.77 0 0.00 12 0.70
ผู้สูงอายุ BMI> 18.5 44,289 17,584 39.70 899 5.11 899 5.11 0 0.00 63 0.36
รวม 75,932 27,231 35.86 1,399 5.14 1,399 5.14 0 0.00 111 0.41
[Report-001] ผลการคัดกรอง CXR (ACTIVE & PASSIVE) จำแนกรายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-09-25: 01:11:11 ;
[Report-002] ผลการคัดกรอง CXR จำแนกรายกลุ่มเสี่ยง update ณ วันที่ :2021-09-25: 01:11:11
[Report-003] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE update ณ วันที่ : 2021-09-25: 01:11:11
[Report-004] ผลการคัดกรอง CXR กลุ่ม PASSIVE update ณ วันที่ : 2021-09-25: 01:11:11
[Report_tb] จำนวนผู้ป่วย TB รายอำเภอ update ณ วันที่ : 2021-09-25: 01:11:11
อำเภอ จำนวน ชาย หญิง
โรงพยาบาลพะเยา 150 99 51
โรงพยาบาลเชียงคำ 143 96 47
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 112 76 36
โรงพยาบาลจุน 70 42 28
โรงพยาบาลปง 43 29 14
โรงพยาบาลแม่ใจ 29 17 12
โรงพยาบาลเชียงม่วน 26 16 10
โรงพยาบาลพะเยาราม 21 14 7
โรงพยาบาลภูซาง 12 10 2
โรงพยาบาลภูกามยาว 2 0 2
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 1 1 0
รวม 609 400 209